Nadhom Latin Khoridatul Bahiyah

KHORIDATUL BAHIYAH
Bismillahirrohmaanirrohiim

1.    Yaqulu roojii rohmatal qodiiri ۞ ai ahmadul masyhuuru biddardiiri
2.    Alhamdulillahil ‘aliyil wahidi ۞ al ‘alimil fardil ghoniyyil maajidi
3.    Wa afdholu sholaati watasliimi ۞ ‘ala nabiyyil mushthofal kariimi
4.    Wa alihi washohbihil athhaari ۞ laasiyyamaa rofiiqihii fil ghoori
5.    Wahaa dihii ‘aqidatun saniyyah ۞ samaituhal khoridatal bahiyyah
6.    Lathifatun shoghirotun fil hajmi ۞ laakinnahaa kabirotun fil ‘ilmi
7.    Takfiika ‘ilman inturid antaktafii ۞ liannahaa bizubdatil fanni tafii
8.    Walloha arjuu fii qobuulil ‘amali ۞ wannaf’i minhaa tsumma ghofrizalali

Bayaanul hukmil ‘aqliyyi
9.    Aqsaamu hukmil ‘aqli laa mahaalah ۞ hiyal wujuubu tsummal istihaalah
10.    Tsummal jawaazu tsaalitsul aqsaami ۞ fafham munihta ladzatal afhami
11.    Wawajibun syar’an ‘alal mukallafi ۞ ma’rifatullohil ‘aliyyi fa’rifi
12.    Ay ya’riful waajiba wal muhaala ۞ ma’jaaizin fii haqqihii ta’aala
13.    Wa mitsludzaa fii haqqi ruslillahi ۞ ‘alaihimu tahiyyatul ilaahi
Bayaanul waajibi walmustahiili wal jaaizi
14.    Fal waajibul ‘aqliyyu maa lam yaqbal ۞ al intifaa fii dzaatihi fabtihili
15.    Walmustahiilu kullu maa lam yaqbali ۞ fii dzatihi tsubuuta dhiddal awwali
16.    Wakullu amrin qoobili lil intifaa ۞ walitsubuuti jaaizi bilaa khofaa

Bayaanu huduutsil ‘aalami
17.    Tsumma’laman bianna haadzal ‘aalamaa ۞ ai maa siwallohil ‘aliyyil ‘aalimaa
18.    Huduutsuhu wujuuduhu ba’dal ‘adam ۞ wadhissuhu huwal musammaa bil qidam

Bayanush Shifaatil ‘isyriina
19.    Fa’lam biannual washfa bil wujuudi ۞ min waajibaatil waahidil ma’buudi
20.    Idzdhohirun bianna kullu atsari ۞ yahdii ilaa muatsirin fa’tabiri
21.    Wadzii tusamma shifatan nafshiyyah ۞ tsumma taliihaa khomsatun salbiyyah
22.    Wahyal qidam bidzati fa’lam wal baqoo ۞ qiyaamuhu binafsihi niltattuqoo
23.    Mukhoolifun lilghoiri wahdaaniyyah ۞ fidzaati awshifaatihil ‘aliyyah
24.    Wal fi’lu fiittaktsiiri laisa illaa ۞ lilwaahidil qohhaari jalla wa ‘alaa
25.    Waman yaqul bithob’I aw bil’illah ۞ fadzaaka kufrun ‘inda ahlil millah
26.    Waman yaqul bil quwwatil muuda’ati ۞ fadzaaka bid ‘iyyun falaa taltafiti
27.    Laulam yakun muttashifan bihaa lazim ۞ huduutsuhu wahwa muhaalun fastaqim
28.    Liannahu yufdhi ilaat tasalsuli ۞ waddauri wahwal mustahiilul munjalii
29.    Fahwal jaliilu wal jamiilu walii ۞ wadhoohirul qudduusu warrobbul ‘alii
30.    Munazzahun ‘anil huluuli wal jihah ۞ wal ittishoolil infishooli washifah
31.    Tsummal ma’aanii sab’atun lirrooi ۞ ai ‘ilmuhul muhiithu bil asyyaai
32.    Hayaatuhu wa qudrotun iroodah ۞ wa kullu syai in kaainun aroodah
33.    Wa in yakun bidhiddihii qod amaroo ۞ fal qoshdu ghoirul amri fathrohil miroo
34.    Faqod ‘alimta arba’an aqsaamaa ۞ fil kaainaati fahfadhil maqoomaa
35.    Kalaamuhu wassam’u wal ibshooru ۞ fahwal ilaahul faa’ilul mukhtaaru
36.    Wawajibun ta’liqudzi shifaati ۞ hatman dawaaman maa ‘adal hayaati
37.    Fal ‘ilmu jazzman wal kalaamus saamii   ۞ ta’allaqoo bisaairil aqsaami
38.    Waqudrotun iroodatun ta’allaqoo ۞ bil mumkinaati kullihaa akhottuqoo
39.    Wajzim bianna sam’ahu wal bashoroo ۞ ta’allaqoo bikulli maujuudin yuroo
40.    Wakulluhaa qodiimatun bidzaati ۞ li annahaa laisat bighoiridzaati
41.    Tsummal kalaamu laisa bil huruufi ۞ wa laisa bit tartiibi kalmakluufi
42.    Wa yastahiilu dhiddu maa taqoddamaa ۞ minash shifaati syaamikhooti fa’lamaa
43.    Liannahu laulam yakun maushuufaa  ۞ bihaa likaana bissiwaa ma’ruufaa
44.    Wakullu man qooma bihi siwaahaa ۞ fahwal ladzii fiil faqri qod tanaahaa
45.    Wal waahidul ma’buudu laa yaftaqiru ۞ lighoirihii jallal ghoniil muqtadiru

Loading...

Bayaanul Jaaizi fii haqqihi ta’aalaa
46.    Wajaaizun fii haqqihil iijaadu ۞ wattarqu wal isyqoou wal is’aadu
47.    Wa man yaqul fi’lish sholaahi wajabaa ۞ ‘alal ilaahi qod asaa al adabaa
48.    Wajzim akhii birukyatil ilaahi ۞ fii jannatil khuldi bilaa tanaahii
49.    Idzil wuquu’u jaaizun bil ‘aqli ۞ waqod ataa fiihi daliilun naqli

Bayaanul waajibi fii haqqir rusuli
50.    Washif jamii’ar rusli bil amaanah ۞ washidqi wattabliighi wal fathoonah
51.    Wa yastahiilu dhidduhaa ‘alaihim ۞ wajaaizun kal akli fii haqqihimi
52.    Irsaaluhum tafadholun warohmah ۞ lil’aalamiina jalla muuliin ni’mah

Bayaanu maa yajibu’ tiqooduhu
53.    Wa yalzamul iimaanu bil hisaabi ۞ wal hasyri wal ‘iqoobi watsawaabi
54.    Wannasyri washiroothi wal miizaani ۞ wal haudhi wanniirooni wal jinaani
55.    Wal jinni wal amlaaki tsummal ambiyaa ۞ wal huuri wal wildaani tsummal auliyaa
56.    Wa kullumaa jaa a minal basyiiri ۞ min kulli hukmin shooroka dhoruuri

Khootimatun
57.    Wa yanthowi fii kilmatil islaami ۞ maa qod madhoo min saairil ahkaami
58.    Fa aktsiron min dzikrihaa bil adabi ۞ tarqoo bihaadza dzikri a’lar rutabi
59.    Wa ghollibil khoufa ‘alar rojaa i ۞ wasir limaulaaka bilaa tanaai

Bayaanu wujuubit taubati
60.    Wa jaddidit taubata lil auzaari ۞ laa taiasan min rohmatil ghoffaari
61.    Wakun ‘alaa aalaa ihii syakuuroo ۞ wakun ‘alaa balaa ihii shobuuroo
62.    Wakullu amrin bil qodhooi wal qodar ۞ wakullu maqduurin famaa ‘anhu mafar
63.    Fakun lahu musalliman kai taslamaa ۞ watba’ sabiilan naasikiinal ‘ulamaa
64.    Wa khollishil qolba minal aghyaari ۞ bil jiddi wal qiyaami fil ashaari
65.    Wal fikri wadzikri ‘alad dawaami ۞ mujtaniban lisaairil atsaami
66.    Murooqiban lillahi fil ahwaali ۞ litartaqii ma’aalimal kamaali
67.    Waqul bidzullin robbi laa taqtho’nii ۞ ‘anka biqoothi’in wa laa tahrimnii
68.    Min sirrikal abhal muziili lil ‘ama ۞ wakhtim bikhoirin yaa rohiimar ruhamaa
69.    Walhamdulillahi  ‘alal itmaami ۞ wa afdholush sholaati wassalaami
70.    ‘alannabiyyil haasyimiyyil khootami ۞ wa aalihi washohbihil akaarimi

TAMAT
Wallohu a’lamu bishshowaab

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.